Privatumo politika

1.    Sąvokos

1.1. MB Dekoreja (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra www.urban-G.lt svetainės valdytoja. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip mūsų įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, emancipuotas, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnametis nuo 14 iki 18 m. amžiaus, turėdamas tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis, arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje urban-G.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2.    Bendrosios nuostatos

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės / socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomisJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis. Spauskite ant nuorodos „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

3.    Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

·         Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pvz., užsiregistruojant svetainėje, vykdant pirkimą, pateikiant užklausą internetu ar savo kontaktinius duomenis, kad su Jumis susisiektume, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);

·         Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);

·         Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

4.    Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

·         Informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti mūsų prekes ir (arba) suteikti mūsų paslaugas (pateikiama Jūsų su mumis sudaromose sutartyse, užklausos formose internete);

·         Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;

·         Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar susisiekdami su mumis kitomis elektroninėmis priemonėmis;

·         Informaciją apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;

·         Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;

·         Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti ar suteikti mūsų paslaugas.

Svarbu: Duomenų valdytojas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

5.    Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

·         Teikti Jums informaciją apie mūsų platinamas prekes ir teikiamas paslaugas;

·         Parduoti Jums prekes ir teikti paslaugas;

·         Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su mūsų prekėmis, paslaugų teikimu ar kitą Jums aktualią informaciją;

·         Rinkodaros tikslu⃰, pavyzdžiui, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, kiek tai leidžia įstatymai);

·         Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;

·         Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

·         Teisės aktų reikalavimų vykdymu;

·         Sutarties su Jumis vykdymu;

·         Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni.

6.    Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

·         Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz. įsigytų prekių pristatymui.

·         Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;

     7. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

   8. Jūsų teisės

 Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

·         Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

·         Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

·         Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

·         Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

·         Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

·         Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);

·         Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);

·         Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti susisiekę su mumis el.paštu info@urban-G.lt.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

   9. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

 Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

 10. Susisiekite su mumis

 Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus info@urban-G.lt

REKVIZITAI

MB Dekoreja

Įm. kodas 304832385 

Kuršių g. 56-26, Kaunas

Lietuva, LT 48133

navigation