Pirkimo taisyklės apibrėžia prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje urban-G.lt sąlygas.

1.    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.    Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje urban-G.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB Dekoreja (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.    Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis neturi galimybės teikti užsakymo.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (Užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

3.    Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.

3.3.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir kompensuoti su tuo susijusius Pirkėjo tiesioginius nuostolius.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

3.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.    Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja nustatytais terminais pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) dienų ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

5.    Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasi šiose Taisyklėse ir kituose Pardavėjo elektroninės parduotuvės informacinėse skiltyse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo – pardavimo sudarymo dienos.

5.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.    Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir priimti užsakytas prekes.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo paskyros duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

6.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.    Atsiskaitymas

 • Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
 • Už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

§  naudojantis elektronine bankininkyste;

§  bankiniu pavedimu.

    

8.    Pristatymo informacija

·         Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų prekių pateikimo būdų:

  • Prekių pristatymas į paštomatą
  • Prekes pristatymas į namus.

·         Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

  • Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
  • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuotis nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos ir prekės pristatomos per 3 (tris) darbo dienas, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje, arba per 7 (septynias) darbo dienos jei prekes reikia užsakyti iš gamintojo. Apie trumpesnius ar ilgesnius prekės pristatymo terminus Pirkėjas informuojamas Pirkėjo pateiktais kontaktais (elektroniniu paštu ir SMS pranešimu).

 

·         Priimdamas ar atsiimdamas užsisakytas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekės (-ių) išorinės išvaizdos pažeidimus, prekės (-ių) komplektacijos neatitikimus, jis taipažymi sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, kuris pristatė (pateikė) siuntą, surašydamas laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/ neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl:

  • prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas;
  • prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

·         Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį.

9.    Prekių kokybės garantija

·         Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

·         Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

§  prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę elektroninėje parduotuvėje;

§  prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

§  prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
 • Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
 • Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.  Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties

 • Pirkėjas (vartotojas) nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pirkimo – pardavimo sudarymo dienos turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš LR CK 6.22810 2 d. išvardintų sutarčių.
 • Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu info@urban-G.lt .
 • Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
 • Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti ar perduoti prekes Pardavėjui.
 • Grąžinus prekę Pardavėjui, pinigai Pirkėjui pervedami į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas jas įsigyjant, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.
 • Prekės pristatymo išlaidos grąžinamos tuo atveju jei buvo įsigyta nekokybiška prekė. Jei prekė grąžinama dėl kitų priežasčių (nepatiko forma, spalva, dydis), tuomet Prekės pristatymo išlaidos negrąžiamos.
 • Pirkėjui tenka tiesioginės prekės gražinimo išlaidos.
 • Pirkėjas taip pat atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų nebūtinų prekės pobūdžio, savybėms ir veikimui nustatyti, prekės komplektacijos neatitikimus, pakuotės pažeidimą, prekės naudojimą.

11.  Garantijos ir grąžinimai

 • Gražinama/keičiama Prekė turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

§  grąžinama/ keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

§  prekė turi būti nesugadinta;

§  prekė turi būti nenaudota, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradus prekinės išvaizdos (nepažeista prekė, nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir pan.);

§  grąžinama/ keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjui pristatyta.

 • Pardavėjas gavęs prekę ir įsitikinę, kad prekė atitinka aukščiau nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės priėmimo grąžina pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą arba pakeičia prekę kita preke.
 • Jeigu grąžinama nepatikusi prekė (nepatiko nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) kuomet yra grąžinami pinigai už prekę ar prekė yra keičiama kita preke, siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos.

12.  Akcijos

 • Vienu metu taikoma viena akcija. Jei vienu metu skelbiamos kelios akcijos, kurios susikerta, tuomet taikoma viena akcija, kurią pasirenka pirkėjas pirkimo metu. Išimtys taikomos tuomet, kai apie tai informuojama atskiru pranešimu - svetainėje, socialinėse medijose ar naujienlaiškiu.

13.  Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
 • Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.  Baigiamosios nuostatos

 • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

navigation